OPD COVID-19
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
OP Self Isolation
ข้อตกลง
 1. ผู้ลงทะเบียนทุกท่านจำเป็นต้องได้รับการคัดกรองสัญญาณชีพที่โรงพยาบาล โดยขึ้นอยู่กับลำดับคิวที่ท่านได้รับหลังจากการลงทะเบียน
 2. ช่วงเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนคือ
  - วันธรรมดา 6:00 - 14:30 น.
  - วันหยุดราชการ 7:30 - 10:30 น.
 3. หากท่านได้ลำดับคิว 1 - 120
  ให้เข้ามาวัดสัญญาณชีพที่รพ. ก่อนเวลา 10:00 น. ในวันที่ลงทะเบียน
 4. หากท่านได้ลำดับคิว 121 เป็นต้นไป
  ให้เข้ามาวัดสัญญาณชีพที่รพ. ตั้งแต่ 13:00 - 14:00 น. ในวันที่ลงทะเบียน
เปิดลงทะเบียนในเวลา 07:30 - 10:30 น.